SAINT RAPHAEL: Trainings- en Adviesburo


 

WELKOM & DATA

STRATEGISCH

BA/VA/AD PROGRAMMA'S

MASTERCLASS

OMGEVING / ROUTE

 

Nascholing voor bedrijfs- en verzekeringsartsen

Structureel Diagnostisch Onderzoek: Onderzoek, interventie, preventie.

 

Deze nascholingscursus voor bedrijfs- en verzekeringsartsen bestaat uit 5 blokken die samen een geÔntegreerd geheel vormen.

Ieder blok kan apart worden gevolgd. We streven naar gemengde groepen.

De cursus is gebaseerd op de Transactionele Analyse: een heldere persoonlijkheids- en communicatietheorie met:

        Sterk cognitief gedragsmatige aspecten,

        Een centrale rol voor de behoeften en gevoelens die vaak een reden van ziekmelding zijn,

        Met aandacht voor individu-, relatie-,  en systeemgerichte interventies.

 

Blok I:            Tijdelijke psychische stoornissen ( 3 dagen: accreditatie voor 21,5 uur).

Burnout, surmeneage, de vermoeide held, PTSS, rouwproces, depressies. Illustraties met behulp vanvideobeelden, casuÔstiek, gebruik DSM IV, interventie, preventie, toetsing reÔntegratieverslag op inhoud.

 

Blok II:          Blijvende psychische stoornissen ( 3 dagen: accreditatie 19,5 uur).

Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek, benutbare mogelijkheden, interventies. Illustratie met  behulp van videobanden en dossierbespreking.

 

Blok III:         Persoonlijke effectiviteit ( 6 dagen: accreditatie 39 uur).

Verhogen van uw persoonlijke en professionele effectiviteit daar waar nodig en gewenst, uw eigen preventie, loopbaanaspecten en persoonlijke dilemmaís.

 

Blok IV:         Strategisch Coachen: Basistechnieken ( 6 dagen: accreditatie 39 uur, Adín: 6 uur).

Professioneel coachen van cliŽnten, teamleden, werkgevers, en anderen in de uitvoering van de richtlijnen bij reintegratie en preventie.

 

Blok V:           Strategisch Coachen: Omgaan met ethische dilemmaís ( 6 dagen: accreditatie 39 uur; Adín 6 uur).

Professioneel omgaan met conflicterende belangen, ethische dilemmaís, gewetensconflicten, schuldgevoelens, risico van grensoverschrijdingen. Ontwikkelen van een consistentie in ďprofessional valueísĒ.

in overleg

 

Investering:  zie www.kouwenhovenopleidingen.nl

 

Data en inschrijving: zie inschrijfformulier.

 

Expertiseonderzoek

U kunt in de periode tussen november en april ook een expertise onderzoek aanvragen van een verzekerde op grond van bovenstaande theorie.

 


Een uitgebreide beschrijving van dit nascholingsprogramma treft u hierna aan.


Structureel Diagnostisch Onderzoek

van psychologische en psychiatrische gedragsstoornissen

 

Op het gebied van omgaan met psychologische en psychiatrische gedragsstoornissen ondervinden verzekerings- en bedrijfsartsen de nodige moeilijkheden en problemen. Deze cursus is bedoeld om deze problemen te reduceren zodat de kwaliteit (gebaseerd op de competentie van de arts) en kwantiteit (performance van de arts) m.b.t. de gevalsbehandeling bevorderd kan worden. Daartoe zal in deze cursus de theorie en de methodiek van het Structureel Diagnostisch Onderzoek (S.D.O) worden aangereikt. Deze methodiek werd ontwikkeld door M. Kouwenhoven en vormt een alternatief voor het Methodisch Beoordelingsgesprek. Volgens de werkgroep die de 'Standaard Onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen' heeft samengesteld dient deze methode deel uit te maken van het onderzoeksrepertoire van iedere verzekeringsarts.

 

Met deze methodiek kunnen verzekerings-en bedrijfsartsen zelf:

1. de sterke en zwakke kanten in het functioneren van cliŽnten met gedragsstoornissen

    waarnemen, betekenis geven en beoordelen op arbeids (on)geschiktheid en reÔntegratie-

    (on)mogelijkheden.

2. op best passende wijze communiceren met bedoelde cliŽnten en wenselijke interventies

    doen.

3. cliŽnten begeleiden in de richting van reÔntegratie waar dat mogelijk is.

4. adequaat overleg plegen met de curatieve sector over bedoelde cliŽnten.

5. hun persoonlijke effectiviteit als arts verbeteren daar waar nodig en gewenst.

 

Deze opleiding heeft onder andere als uitgangspunt dat de arts zelf een belangrijk instrument is in de gevalsbehandeling.

Dit impliceert dat de taak, rol en verantwoordelijkheid van de arts centraal staan in deze opleiding en dat men van daaruit leert omgaan met cliŽnten die aan gedragsstoornissen lijden. Dat brengt met zich mee dat:

-         het in de opleiding niet alleen om eigenschappen van de cliŽnt en zijn omgeving zal gaan

      maar ook om die van de arts.

-         het in de opleiding niet om uitgebreide klinisch psychologische en psychiatrische

      ziekteleer, diagnostiek en behandelingsmethoden zal gaan. Wel zullen elementen hieruit

      aan de orde komen maar alleen voor zover deze relevant en noodzakelijk zijn voor het

      werk van de verzekerings- bedrijfsarts.

 

De opleiding is niet alleen gericht op het verschaffen van kennis en inzicht maar meer nog op het ontwikkelen van houding en vaardigheden waarbij kennis en inzicht geÔntegreerd worden tot een effectief onderzoeksrepertoire.

 

In de opleiding zijn bovengenoemde uitgangspunten vertaald in een voor de arts relevant

onderzoeksmodel dat elementen uit verschillende psychiatrische scholen en richtingen bevat (psychotherapie, gedragstherapie, Transactionele Analyse, rationeel-emotieve therapie en Gestalt-therapie). Met dit model kunnen artsen zelf antwoord geven op onder andere de volgende vragen:

-     wat is functioneel gedrag?

-         wat is disfunctioneel gedrag?

-         welke klinisch psychologische psychiatrische factoren (individueel, relationeel, in de sociale context) liggen hieraan ten grondslag?

-         welke invloed kan ik als arts uitoefenen op deze achterliggende factoren opdat bij de cliŽnt een integratie tot stand wordt gebracht en/ of een verdere desintegratie wordt voorkomen?

-    hoe kan ik functioneel gedrag van cliŽnten stimuleren?

-         hoe kan ik disfunctioneel gedrag op grond van tijdelijke stoornissen (rouw,

      arbeidsconflicten, e.d.) onderscheiden van disfunctioneel gedrag op grond van blijvende

      psychopathologie?

-    hoe kan ik psychopathologie naar invaliderende waarde inschatten?

-         hoe kan ik de (on)mogelijkheden binnen de sociale (werk)context van de cliŽnt

      verdisconteren in mijn beoordeling en in de interventies die ik pleeg?

-    hoe ga ik om met gevoelens van overdracht en tegenoverdracht zodat mijn functioneren als

     arts er niet door wordt belemmerd.

 

Kwaliteit

De opzet en ontwikkeling van de cursus Structureel Diagnostisch Onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en onderwijskundigen van de Afdeling Opleidingen van de vroegere GMD en de Afdeling Opleidingen van het GAK.Blok I: Tijdelijke psychische stoornissen

 

Doelstellingen

Het verkrijgen van kennis en vaardigheden waarmee artsen:

-         functioneel en disfunctioneel gedrag op basis van tijdelijke stoornissen kunnen beoordelen

      op arbeids(on)geschiktheid

-         functioneel en disfunctioneel gedrag op basis van tijdelijke stoornissen waar mogelijk

      kunnen beÔnvloeden en begeleiden in de richting van reÔntegratie.

 

Inhoud

1. Het leren bepalen van hoe de cliŽnt als mens in elkaar steekt.

2. Het leren bepalen hoe de cliŽnt omgaat met anderen.

3. Het leren bepalen van hoe de cliŽnt effectief en ineffectief communiceert met anderen.

4. Het leren bepalen hoe in essentie de levensloop van de cliŽnt in elkaar steekt.

5. Het leren bepalen hoe als arts effectief te communiceren en succesvol te onderhandelen.

6. Het medisch oordeel leren objectiveren met behulp van het Observatieschema Psychische

   Belastbaarheid en te toetsen aan wetstechnische criteria.

 

Werkvorm

Korte inleidingen, afgewisseld met zelfstudie, oefeningen en discussie.

 

Middelen

- Cursusboek Structureel Diagnostisch Onderzoek voor verzekerings- en bedrijfsartsen

- Transactionele Analyse in Nederland Deel I

- Videobanden van iedere stoornis

- Schriftelijke casuÔstiek, vragenlijsten en observatieschema's

- DSM-IV

 

Aantal deelnemers

12 per groep.

 

Toets

De toets vindt mondeling plaats met behulp van een casus die in tweetallen wordt uitgewerkt en waarbij antwoord moet worden gegeven op een 10-tal vragen. Niet om elkaar een cijfer te geven maar om na te gaan of men de theorie voldoende heeft begrepen. Daarna volgt een plenaire discussie over de antwoorden.

 

Follow-up 1

Na blok I volgt elke deelnemersgroep een 1 dag durende follow-up I. De bedoeling van deze

follow-up is de deelnemers in de gelegenheid te stellen terugkoppeling te krijgen op toepassing van het geleerde in de praktijk. Aan de hand van praktijkgevallen zal er ingegaan worden op al datgene wat (nog) problematisch is voor de deelnemers. Duur: 8 uur.

 

Duur  en accreditatie

5 achtereenvolgende dagdelen (2 aaneengesloten werkdagen en de tussenliggende avond) plus 1 dag follow-up.

Deze cursus is geaccrediteerd door de Sociaal Geneeskundigen Registratie Commissie.

 

Data en inschrijving

Zie inschrijfformulier.Blok II: Blijvende psychische stoornissen

 

Doelstellingen

Het verkrijgen van kennis en vaardigheden waarmee artsen disfunctioneel gedrag op basis van

blijvende stoornissen kunnen beoordelen op arbeids(on)geschiktheid en waar mogelijk

kunnen begeleiden in de richting van reÔntegratie.

 

Inhoud

I. Het leren beschrijven van blijvende stoornissen in termen van etiologische en syndromale

    classificatie-systemen (DSM)

2. Het leren effectief te communiceren met cliŽnten met blijvende stoornissen zodanig dat

    artsen:

  - de (ir)reversabiliteit van het disfunctionele gedrag kunnen inschatten

  - functioneel gedrag kunnen stimuleren

3. Het leren onderscheiden van neurotische, psychotŪsche en psycho(socio)pathische

    stoornissen.

 

Werkvorm

Korte inleidingen, afgewisseld met zelf studie, oefeningen en discussie.

 

Middelen

- Cursusboek Structureel Diagnostisch Onderzoek voor verzekerings- en bedrijfsartsen

- Transactionele Analyse in Nederland Deel l

- Videobanden van iedere stoornis

- Schriftelijke casuÔstiek, vragenlijsten en observatieschema's

- DSM-IV

 

Toets

De toets vindt mondeling plaats met behulp van een casus die in tweetallen wordt uitgewerkt en waarbij antwoord moet worden gegeven op een 10-tal vragen. Niet om elkaar een cijfer te geven maar om na te gaan of men de theorie voldoende heeft begrepen. Daarna volgt een plenaire discussie over de antwoorden.

 

Aantal deelnemers

max. 12 per groep

 

Follow up 2

Na dit blok volgt elke deelnemersgroep de 1 dag durende follow up. De bedoeling van deze

follow-up is de deelnemers in de gelegenheid te stellen terugkoppeling te krijgen op toepassing van het geleerde in de praktijk. Aan de hand van bandopnames of meegebrachte praktijkgevallen zal er ingegaan worden op al datgene wat (nog) problematisch is voor de deelnemers. Duur: 8 uur.

 

Duur en accreditatie

4 achtereenvolgende dagdelen (2 aaneengesloten werkdagen zonder de tussenliggende avond) plus 1 dag follow-up. Deze cursus is geaccrediteerd door de Sociaal Geneeskundigen Registratie Commissie.

 

Data en inschrijving

Zie inschrijfformulier.Blok III: Persoonlijke effectiviteit

 

Verzekerings- en bedrijfsartsen worden tijdens hun werk regelmatig met persoonlijke aspecten geconfronteerd die hun functioneren als arts beÔnvloeden.

In de Standaard Onderzoekmethoden bij psychische stoornissen (1997) wordt hierover gezegd dat : 'de arts vermijdt dat zijn eigen persoonlijke situatie de beoordeling stoort en zich bewust dient te zijn van zijn eigen waardeoordelen over gezondheid en ziekte, werk en sociale zekerheid.

 

Dit wordt verder geoperationaliseerd in de volgende 3 valkuilen:

Observer-bias:

Bij de interpretatie van wat de arts bij cliŽnten met psychische stoornissen waarneemt is hij

zelf het belangrijkste instrument. Een complicatie kan zijn dat de cliŽnt met psychische

stoornissen weinig ziekte inzicht heeft waardoor het voor de arts uitermate belangrijk is dat

hij objectief waarneemt en zich bewust is van zijn eigen valkuilen en zijn eigen vertekening

door subjectieve interpretaties.

Overdracht en tegen overdracht:

De arts dient zich bewust te zijn van de psychodynamiek van de gesprekssituatie en voorkomt

dat de relatie met de cliŽnt door een onbewust (krachten) spel van overdracht en tegen

overdracht wordt vervormd. Van (tegen)overdracht is sprake als de cliŽnt (of arts) onbewust

reageert in de onderzoekssituatie met gedrag en emoties die zijn ontleend aan relaties met

sleutelfiguren uit de (vroege)jeugd. Een adequate beoordeling is dan onmogelijk. De arts

dient in staat te zijn om problematische (tegen)overdrachtsreacties te signaleren en deze tracht

te voorkomen.

Dramadriehoek:

De arts voorkomt dat de relatie met de cliŽnt het karakter krijgt van een psychologisch spel,

waarin hij en de cliŽnt complementaire rollen aannemen van Aanklager, Redder en

Slachtoffer. (zie T.A. In Nederland, M.Kouwenhoven, 1983).

 

Deze valkuilen kunnen alleen vermeden worden als de arts zichzelf voldoende kent en in staat

is tot zelfreflectie (pag. 35).

 

Doelstellingen

Het bevorderen van de persoonlijke effectiviteit als arts door het ontwikkelen van gedrag en

attitudes die de juiste beroepshouding als professional stimuleren door:

- het verkrijgen van inzicht in persoonlijk functioneren als professional in de werksituatie

- het opheffen van belemmeringen die de professionele effectiviteit negatief beÔnvloeden

- het leren omgaan met professionele en ethische dilemma's

- het voorkomen van: observer-bias, (tegen)overdracht en het verglijden in de

  dramadriehoek

- het bevorderen van de eigen motivatie, betrokkenheid en arbeidssatisfactie.

- het verhogen vŠn de eigen productiviteit en kwaliteit in zijn werksituatie.

 

Inhoud

In de meeste cursussen is het focus steeds gericht op de cliŽnt terwijl uit het bovenstaande

blijkt dat de arts zelf ook een belangrijk en essentieel deel van de onderzoekssituatie uitmaakt.

Het focus in dit blok  is derhalve gericht op de attitude en de rol van de arts in zijn

werksituatie. De theorie die hierbij gebruikt wordt is dezelfde als in eerdere blokken. De

praktijksituaties zijn nu echter gericht op beiden: wat gebeurt er tussen mij en de cliŽnt, welk

deel veroorzaak ik als arts zelf en welk deel wordt veroorzaakt door de cliŽnt.

Het gaat in dit blok niet om een psychotherapie. Daarbij is sprake van een hulpvrager en een

hulpverlener die een langduriger proces met elkaar aangaan, gebaseerd op een specifieke

wetenschappelijk verantwoorde methodiek en is gericht op verandering als persoon zowel in

het werk als privť. Het gaat ook niet om algemene zaken die relevant zijn voor het adequaat

functioneren van ieder mens.

Waar het in dit blok primair om gaat is het functioneren als arts in een complexe

onderzoekssituatie bij cliŽnten met psychische problematiek. Dit blijkt zowel uit de theorie als

uit de praktijkvoorbeelden als uit het feit dat niet de privť situatie maar de werksituatie daarbij het focus van het gesprek is.

 

Onderwerpen

1. Hoe functioneer ik als arts in de complexiteit van de werksituatie?

2. Hoe ga ik als arts om met cliŽnten met psychische problematiek?

3. Met welke van die cliŽnten heb ik persoonlijk moeite in tegenstelling tot collega's?

4. Wat zegt dat over mijzelf in de rol als arts?

5. Tot welke observer-bias leidt dat?

6. Welke overdracht en (tegen)overdracht ontstaat er dan?

7. Hoe voorkom ik dat en hoe kan ik voorkomen dat ik in de dramadriehoek verglijd?

8. Hoe kan ik die stappen zodanig nemen dat mijn professionele effectiviteit en mijn

    arbeidssatisfactie daardoor toenemen?

 

Uiteindelijk leidt dit tot: 'voldoende zelfkennis en zelfreflectie' zoals omschreven in de

'Standaard' om het werk als arts bij mensen met psychische problematiek goed te kunnen doen

 

Werkvormen

Korte inleidingen afgewisseld met discussies en persoonlijke feedback in subgroepen,

gevolgd door plenaire sessies. Iedere deelnemer formuleert tijdens de cursus een stappenplan

(het contract) waarmee hij zijn zelfinzicht en zijn effectiviteit als arts kan vergroten. Hij

betrekt de andere deelnemers hierbij door met hen te oefenen om op die manier tot een

integratie van het geleerde te komen.

Afwisselend heeft men de rol van collega, observator, gespreksleider en degene die zijn

valkuilen als arts in de werksituatie aan de orde wil stellen.

De docent heeft hierbij een permissieve en beschermende inbreng naast zijn kwaliteiten als

inhoudelijk deskundige. Hij zorgt voor een beschermde situatie waarin door iedere deelnemer

voldoende veiligheid ervaren wordt om te oefenen met nieuwe vaardigheden, Dagelijks

worden door hem de vorderingen met de deelnemers geŽvalueerd.

 

Middelen 

-         Cursusmap Structureel Diagnostisch Onderzoek voor verzekerings- en bedrijfsartsen

-         Transactionele Analyse in Nederland Deel I

-         Vragenlijsten m.b.t. persoonlijk functioneren, observatieschema's

 

Toets

Dagelijkse evaluaties gevolgd door een eindevaluatie, zowel mondeling als schriftelijk.

 

Aantal deelnemers

max. 12 per groep.

 

 

Programma indeling:

Dag 1: 09.00 -12.30 uur: kennismaking en formulering doelstellingen.

          13.30 -17.00 uur: omgaan met dilemma's op het werk: iedere middagsessie

                                        zijn de deelnemers bij toerbeurt gespreksleider, observator, groepslid

                                        of 'zelfreflector'. Na een sessie vindt bespreking plaats onder leiding

                                        van de docent gevolgd door de formulering van een persoonlijk

                                        stappenplan, waar men de rest van de week mee oefent.

 

Dag 2: 09.00 -12.30 uur: hoe reageer ik als arts op mensen met psychische problematiek?

          13.30 -17.00 uur: omgaan met dilemma's op het werk (zie dag 1 ).

 

Dag 3: 09.00 -13.30 uur: van welke bias heb ik last en wat zegt dat over mijzelf als arts?

          13.30 - I 7.00 uur: omgaan met dilemma's op het werk (zie dag 1).

 

Dag 4: 09.00 -12.30 uur: overdracht en (tegen)overdracht.

          13.30 -17.00 uur: omgaan met dilemma's op het werk (zie dag I).

 

Dag 5: 09.00 -12.30 uur: dramadriehoek.

          13.30 -17.00 uur: omgaan met dilemma's op het werk (zie dag 1).

 

Follow-up

Na dit blok voert iedere deelnemer een eindgesprek met de docent. De bedoeling hiervan is dat de deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld om knelpunten die hij tegenkomt in de toepassing van zijn nieuwe verworvenheden in zijn werksituatie aan de orde kan stellen en alsnog op kan lossen. Duur: 2 uur individueel, 8 uur als groep.

 

Duur  en accreditatie

5 achtereenvolgende dagen (10 dagdelen).

De cursus is geaccrediteerd door de Sociaal Geneeskundige Registratie Commissie.

 

Voor wie is de opleiding bestemd?

De opleiding is bedoeld voor verzekerings- en bedrijfsartsen die zich willen inspannen en

inzetten om hun kennis en kunde op het terrein van gedragsstoornissen te verbeteren. Deze

inspanning bestaat niet alleen uit lering trekken uit de informatie maar ook uit het toepassen van het geleerde en het bestuderen van de literatuur tussen de cursusonderdelen in.

 

Criteria voor de uitvoering

- De evaluatie van de cursus door de deelnemers vindt plaats door middel van een standaard

  evaluatieformulier.

- Controle op het volledig volgen van de opleiding vindt plaats middels presentielijsten.

 

Uitvoering van Blok III vindt plaats in Frankrijk (Dordogne) met als visie dat:

- afstand tot duidelijkheid en bezinning kan leiden.

- professionele dilemma's elders gemakkelijker aan bod komen.

- men dilemmaís daar 'ver' achter zich kan laten.

 

Data en inschrijving

Zie inschrijfformulier.BLOK IV: STRATEGISCH COACHEN

Strategisch coachen is een middel waarmee verzekerings- en bedrijfsartsen hun medische informatie, ervaringen en bevindingen uit het medisch onderzoek, op een professionele wijze kunnen overgedragen.
Strategisch coachen bestaat uit drie onderdelen:
- instrueren,
- demonstreren,
- begeleiden.
Strategisch coachen kan niet worden overgelaten aan anderen omdat het hier gaat om een vakinhoudelijke vorm van kennisoverdracht die alleen is voorbehouden aan de verzekerings- en bedrijfsartsen zelf. Strategische coaching is een doorgaand proces waardoor continuÔteit en kwaliteit worden bewaakt en gewaarborgd.
Verzekerings- en bedrijfsartsen zijn kennisdeskundigen, medische professionals, bij uitstek, o.a. op het gebied van het beoordelen van en het omgaan met de psychische belastbaarheid van verzekerden.

Overlegvormen
Deze strategische coaching in de zin van overdracht van kennis en ervaring vindt in de dagelijkse werksituatie van de bedrijfs- verzekeringsarts, afhankelijk van de organisatiestructuur, op verschillende manieren plaats.
Bijvoorbeeld:

  Instructie via schriftelijke en mondelinge rapportages.
  Begeleiding tijdens onderlinge toetsing.
  Instructie, begeleiding en demonstratie tijdens individuele coaching/ mentorschap.
  Instructie tijdens interne overleg vormen zoals met managers, stafartsen, medisch adviseurs, enz.
  Instructie tijdens overlegvormen inzake beroeps- en bezwaarzaken.
  Instructie en begeleiding tijdens diverse overlegvormen met teamleden.
  Instructie en begeleiding van arbeidsdeskundigen, werkgevers, leidinggevenden.
  Instructie en begeleiding van medewerkers die betrokken zijn bij de reÔntegratie van verzekerden met psychische problematiek.
  Instructie en begeleiding tijdens overige externe vormen van vakinhoudelijk overleg zoals met huisartsen en hulpverleners.
  Overige niet nader genoemde vormen van overleg, afhankelijk van de werksituatie.

Deze overdracht van verzekerings- en bedrijfsgeneeskundige kennis kent een groot aantal valkuilen. Coaching kan zelfs een averechts effect hebben als men zich niet houdt aan een aantal professionele basisregels.

Doelstelling: kennis en vaardigheid
De cursus is bedoeld om de verzekerings- bedrijfsartsen de leerstof uit blok I, II en III:

  te leren integreren,
  te informeren over de natuurlijke weerstanden die zich tijdens een vakinhoudelijke overdracht van kennis en vaardigheden voor kunnen doen.

Met deze kennis kan worden voorkomen:
  dat de verkeerde informatie wordt overgedragen en/ of
  dat weerstanden bij deze kennisoverdracht onbedoeld worden versterkt.
Na dit inzicht wordt geoefend in de vaardigheid om vakinhoudelijke kennis en ervaring uit Blok I, II en III zodanig over te dragen dat dit leidt tot:
  een bevordering van het inzicht van collega's en teamgenoten, reÔntegratiemedewerkers, enz. in de psychische belastbaarheid van verzekerden,
  het adequaat omgaan met de psychische problematiek van verzekerden, binnen de grenzen van hun beroep of functie.


Voor wie is de opleiding bestemd?
De opleiding is bedoeld voor verzekerings- en bedrijfsartsen die zich willen inspannen en inzetten om hun kennis en vaardigheid zoals opgedaan in Blok I, II en III te integreren en toe te passen daar waar het de samenwerking met collega's, teamleden en anderen betreft. Deze inspanning bestaat niet alleen uit het lering trekken uit het informatie dichte programma maar ook uit het toepassen van het geleerde en het bestuderen van de literatuur tussen de cursusonderdelen in.

Inhoud
De cursus Structureel Diagnostisch Onderzoek van de psychische belastbaarheid bestaat uit ťťn theoretisch referentiekader dat in vier verschillende gebieden wordt toegepast in de werksituatie van de bedrijfs- en verzekeringsarts. 

1. In Blok I wordt theorie behandeld met het focus op de beoordeling van de psychische belastbaarheid van een verzekerde met tijdelijke psychische problematiek.
2. In Blok II wordt de theorie behandeld met het focus op de beoordeling van de psychische belastbaarheid van een verzekerde met blijvende psychische problematiek
3. In Blok III is het focus gericht op de persoonlijke effectiviteit van de bedrijfs- verzekeringsarts in het beoordelen van/ omgaan met verzekerden met tijdelijke of blijvende psychische problematiek.
4. In Blok IV is het focus gericht op de overdracht van medische kennis en vaardigheden uit Blok I, II en III in de verschillende interne of externe overlegvormen waarin een beroep wordt gedaan op de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van de bedrijfs- verzekeringsarts.


Middelen

Naast de cursusmap uit Blok I, II en III, wordt in Blok IV tevens gebruikt gemaakt van een theoretisch model zoals uiteengezet in het artikel Strategisch Coachen (J.P.Jaspers, M.Kouwenhoven, Kluwer 1995). In dit artikel wordt een gespreksstrategie beschreven waarbinnen overdracht van kennis en ervaring het meest succesvol kan verlopen. Aan deze strategie worden vervolgens gesprekstechnische vaardigheden gekoppeld.

De herkenningsmatrix
Strategische coaching in de zin van kennisoverdracht is gebaseerd op de herkenningsmatrix. Op grond van deze matrix kan de verzekerings- bedrijfsarts bepalen op welk niveau (bestaan, betekenis, veranderbaarheid en eigen capaciteiten) en op welk gebied (feiten, problemen, oplossingen en doelen) men zich eerst dient te richten om vervolgens een aantal chronologische stappen te kunnen nemen die leiden tot een hogere mate van kennis en ervaringsniveau in de omgang met de psychische belastbaarheid van verzekerden. Ieder van deze stappen kent een specifieke aanpak om de kennisoverdracht succesvol te laten verlopen.

Strategisch Coachen bestaat uit de volgende chronologische stappen:

1. Afstemmen van de strategie op basis van de vraag.
2. Kiezen van een doel en werkwijze.
3. Overdragen van kennis (instructie), demonstratie van vaardigheden of begeleiden in de toepassing van die vaardigheden in de omgang met de psychische belastbaarheid van verzekerden, binnen de grenzen van de werksituatie, in een veilige sfeer gebaseerd op een theoretisch referentiekader.
4. Voorkomen van weerstanden door het vermijden van valkuilen, het opheffen van miskenningen.
5. BeŽindigen van de strategie na het bereiken van het overeengekomen doel.

Onderwerpen
Tijdens de cursus leert de verzekerings- bedrijfsarts:
de interne en externe aspecten van een succesvolle overdracht van kennis en vaardigheden te herkenen.
een strategie te ontwikkelen om stapsgewijs de kennis en vaardigheden van een collega, teamleden of derden te bevorderen binnen de grenzen van hun specifieke vakgebied in de omgang met de psychische belastbaarheid van belanghebbenden.


Cascade model

Iedere cursist oefent tijdens de cursus in het overdragen van kennis en ervaring. Na afloop van dit gesprek wordt de cursist beoordeeld door een tweede cursist, die op zijn beurt nog ontbrekende kennis en ervaring overdraagt. Deze kan zich vervolgens wenden tot de cursusleider die de gevolgde procedure toetst en zonodig voltooit. Tenslotte vinden de gesprekken in dit cascademodel in omgekeerde volgorde plaats en eindigen weer bij de eerste collega. Men leert de theorie toe te passen tijdens alle fasen van Strategisch Coachen.

Werkvormen
Korte inleidingen afgewisseld met discussies en persoonlijke oefeningen in subgroepen, gevolgd door plenaire sessies. Iedere cursist formuleert tijdens de cursus een doelstelling met betrekking tot kennis en ervaringsoverdracht waarmee men als bedrijfs- verzekeringsarts het inzicht en de effectiviteit kan vergroten. Men betrekt de andere cursisten hierbij door met hen te oefenen om op die manier tot een integratie van het geleerde te komen.
Afwisselend heeft men de rol van eerste deelnemer, tweede deelnemer, observator, groepslid en gespreksleider.
De docent heeft hierbij een permissieve en stimulerende rol naast zijn inbreng als deskundige.

Toets
Dagelijkse evaluatie van de vorderingen, gevolgd door een eindevaluatie, zowel mondeling als schriftelijk.

Aantal deelnemers
max. 12 per groep

Programma indeling:

Dag 1:
9.00-12.30 uur:

13.30 -17.00 uur:

Kennismaking en formulering doelstellingen.
Theorie Herkenningsmatrix.
Cascade gesprek: iedere middagsessie zijn deelnemers bij
toerbeurt groepslid, eerste deelnemer, tweede deelnemer,
gespreksleider en observator volgens het bovengenoemde cascademodel. Na iedere sessie vindt een bespreking plaats van de strategie onder leiding van de docent. Tevens worden de persoonlijke doelstellingen m.b.t. kennis en ervaringsoverdracht gespecificeerd waar de betrokkene de rest van de cursus mee kan oefenen.
Dag 2:
9.00 -12.30 uur:
13.30 - 17.00 uur:

Theorie: psychologische weerstanden: oefenen in subgroepen.
Cascade gesprek ( zie dag 1).
Dag 3: 
9.00 - 12.30 uur:
13.30- 17.00 uur:
 
Communicatie volgens de schakelbak: oefenen in subgroepen.
Cascade gesprek ( zie dag 1).
Dag 4:
9.00- 13.30 uur:

13.30- 17.00 uur:

Tussenevaluatie. Theorie: het opheffen van miskenningen. 
Oefenen in subgroepen.
Cascade gesprek ( zie dag 1).
Dag 5:
9.00- 12.30 uur:
13.30- 17.00 uur:

Theorie: visie en missie. Oefenen in subgroepen.
Cascade gesprek ( zie dag 1). Evaluatie, toets.


Follow-up

Na deze cursus voert iedere deelnemer een eindgesprek met de docent. De bedoeling hiervan is dat de deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld om knelpunten die hij tegenkomt in de toepassing van zijn nieuwe verworvenheden in zijn werksituatie aan de orde kan stellen en alsnog op kan lossen. Duur: 2 uur individueel of 8 uur als groep.

Duur en accreditatie
Het cursusprogramma duurt een week (5 x 2 dagdelen, totaal 40 uur). Uit ervaring blijkt dat een aaneengesloten cursusweek ertoe leidt dat ook buiten de cursustijden veel van het geleerde wordt besproken en geoefend. Accreditatie is aangevraagd.

Criteria voor de uitvoering

  De evaluatie van de cursus door de deelnemers vindt plaats door middel van een standaard evaluatieformulier.
  Controle op het volledig volgen van de opleiding vindt plaats middels presentielijsten.


Uitvoering vindt plaats in Frankrijk (Dordogne) met als visie dat:

  afstand tot duidelijkheid en bezinning kan leiden
  professionele dilemma's en het ontwikkelen van een visie op eigen vakgebied een zekere distantie behoeven.


Investering: zie www.kouwenhovenopleidingen.nl

Inschrijving
Stuur een email o.v.v. uw naam, adres, telefoonnummer, gewenste cursus en periode.
Wij sturen u een inschrijfformulier


Blok V: Strategisch Coachen                      Omgaan met ethische dilemmaís 

 

Strategische coaching is een middel waarmee verzekerings- en bedrijfsartsen hun medische informatie, ervaringen en bevindingen uit het medisch onderzoek, op Een professionele wijze kunnen overgedragen.

Strategisch coachen bestaat uit drie onderdelen:

-         instrueren,

-         demonstreren,

-         begeleiden.

Strategische coaching kan niet worden overgelaten aan anderen omdat het hier gaat om een vakinhoudelijke vorm van kennisoverdracht die alleen is voorbehouden aan de verzekerings- en bedrijfsartsen zelf. Strategische coaching is een doorgaand proces waardoor continuÔteit en kwaliteit worden bewaakt en gewaarborgd.

Verzekerings- en bedrijfsartsen zijn kennisdeskundigen, medische professionals, bij uitstek, o.a. op het gebied van het beoordelen van en het omgaan met de psychische belastbaarheid van verzekerden.

 

Overlegvormen

Deze strategische coaching in de zin van overdracht van kennis en ervaring vindt in de dagelijkse werksituatie van de bedrijfs- verzekeringsarts, afhankelijk van de organisatiestructuur, op verschillende manieren plaats.

Bijvoorbeeld:

        Instructie via schriftelijke en mondelinge rapportages,

        Begeleiding tijdens onderlinge toetsing,

        Instructie, begeleiding en demonstratie tijdens individuele coaching/ mentorschap,

        Instructie tijdens interne overleg vormen zoals met managers, stafartsen, medisch adviseurs, enz

        Instructie tijdens overlegvormen inzake beroeps- en bezwaarzaken,

        Instructie en begeleiding tijdens diverse overlegvormen met teamleden,

        Instructie en begeleiding van arbeidsdeskundigen, werkgevers, leidinggevenden.

        Instructie en begeleiding van medewerkers die betrokken zijn bij de reÔntegratie van verzekerden met psychische problematiek,

        Instructie en begeleiding tijdens overige externe vormen van vakinhoudelijk overleg zoals met huisartsen en hulpverleners.

        Overige niet nader genoemde vormen van overleg,  afhankelijk van de werksituatie.

 

Deze overdracht van verzekerings- en bedrijfsgeneeskundige kennis  kent een groot aantal valkuilen. Coaching kan zelfs een averechts effect hebben als men zich niet houdt aan een aantal professionele basisregels.

 

Doelstelling: kennis en vaardigheid

De cursus is bedoeld om de verzekerings- bedrijfsartsen de leerstof uit blok I, II en III:

      te leren integreren,

      te informeren over de natuurlijke weerstanden die zich tijdens een vakinhoudelijke overdracht van kennis en vaardigheden voor kunnen doen.

 

Met deze kennis kan worden voorkomen:

      dat de verkeerde informatie wordt overgedragen en/ of

      dat weerstanden bij deze kennisoverdracht onbedoeld worden versterkt.

 

Na dit inzicht wordt geoefend in de vaardigheid om vakinhoudelijke kennis en ervaring uit Blok I, II en III zodanig over te dragen dat dit leidt tot:

    een bevordering van het inzicht van collegaís en teamgenoten, reÔntegratiemedewerkers, enz. in de psychische belastbaarheid van verzekerden,

    het adequaat omgaan met de psychische problematiek van verzekerden, binnen de grenzen van hun beroep of functie.  

 

Voor wie is de opleiding bestemd?

De opleiding is bedoeld voor verzekerings- en bedrijfsartsen die zich willen inspannen en

inzetten om hun kennis en vaardigheid zoals opgedaan in Blok I, II en III te integreren en toe te passen daar waar het de samenwerking met collegaís, teamleden en anderen betreft. Deze inspanning bestaat niet alleen uit het lering trekken uit het informatie dichte programma maar ook uit het toepassen van het geleerde en het bestuderen van de literatuur tussen de cursusonderdelen in.

 

Inhoud

De cursus Structureel Diagnostisch Onderzoek van de psychische belastbaarheid bestaat uit ťťn theoretisch referentiekader dat in vier verschillende gebieden wordt toegepast in de werksituatie van de bedrijfs- en verzekeringsarts.

        In Blok I wordt theorie behandeld met het focus op de beoordeling van de psychische belastbaarheid  van een verzekerde met tijdelijke psychische problematiek.

        In Blok II wordt de theorie behandeld met het focus op de beoordeling van de psychische belastbaarheid van een verzekerde met blijvende psychische problematiek

        In Blok III is het focus gericht op de persoonlijke effectiviteit van de bedrijfs- verzekeringsarts in het beoordelen van/ omgaan met verzekerden met tijdelijke of blijvende psychische problematiek.

        In Blok IV is het focus gericht op de overdracht van medische kennis en vaardigheden uit Blok I, II en III  in de verschillende interne of externe overlegvormen waarin een beroep wordt gedaan op de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van de bedrijfs- verzekeringsarts.

 

Middelen

Naast  de cursusmap uit Blok I, II en III, wordt in Blok IV tevens gebruikt gemaakt van een theoretisch model zoals uiteengezet in het artikel Strategisch Coachen (J.P.Jaspers, M.Kouwenhoven, Kluwer 1995). In dit artikel wordt een gespreksstrategie beschreven waarbinnen overdracht van kennis en ervaring het meest succesvol kan verlopen. Aan deze strategie worden vervolgens gesprekstechnische vaardigheden gekoppeld.

 

De herkenningsmatrix

Strategische coaching in de zin van kennisoverdracht is gebaseerd op de herkenningsmatrix. Op grond van deze matrix kan de verzekerings- bedrijfsarts bepalen op welk niveau (bestaan, betekenis, veranderbaarheid en eigen capaciteiten) en op welk gebied (feiten, problemen, oplossingen en doelen) men zich eerst dient te richten om vervolgens een aantal chronologische stappen te kunnen nemen die leiden tot een hogere mate van kennis en ervaringsniveau in de omgang met de psychische belastbaarheid van verzekerden. Ieder van deze stappen kent een specifieke aanpak om de kennisoverdracht succesvol te laten verlopen.

 

Strategisch Coachen bestaat uit de volgende chronologische stappen:

1.      Afstemmen van de strategie op basis van de vraag.

2.      Kiezen van een doel en werkwijze.

3.      Overdragen van kennis (instructie), demonstratie van vaardigheden of begeleiden in de toepassing van die vaardigheden in de omgang met de psychische belastbaarheid van verzekerden, binnen de grenzen van de werksituatie, in een veilige sfeer gebaseerd op een theoretisch referentiekader.

4.      Voorkomen van weerstanden door het vermijden van valkuilen, het opheffen van miskenningen.

5.      BeŽindigen van de strategie na het bereiken van het overeengekomen doel.

 

Onderwerpen

Tijdens de cursus leert de verzekerings- bedrijfsarts:

        de interne en externe aspecten van een succesvolle overdracht van kennis en vaardigheden te herkenen.

        een strategie te ontwikkelen om stapsgewijs de kennis en vaardigheden van een collega, teamleden of derden te bevorderen binnen de grenzen van hun specifieke vakgebied in de omgang met de psychische belastbaarheid van belanghebbenden.

 

Cascade model

Iedere cursist oefent tijdens de cursus in het overdragen van kennis en ervaring. Na afloop van dit gesprek wordt de cursist beoordeeld door een tweede cursist, die op zijn beurt nog ontbrekende kennis en ervaring overdraagt. Deze kan zich vervolgens wenden tot de cursusleider die de gevolgde procedure toetst en zonodig voltooit.  Tenslotte vinden de gesprekken in dit cascademodel in omgekeerde volgorde plaats en eindigen weer bij de eerste collega. Men leert de theorie toe te passen tijdens alle fasen van Strategisch Coachen.

 

Werkvormen

Korte inleidingen afgewisseld met discussies en persoonlijke oefeningen in subgroepen, gevolgd door plenaire sessies. Iedere cursist formuleert tijdens de cursus een doelstelling met betrekking tot kennis en ervaringsoverdracht waarmee men als bedrijfs- verzekeringsarts het inzicht en de effectiviteit  kan vergroten. Men betrekt de andere cursisten hierbij door met hen te oefenen om op die manier tot een integratie van het geleerde te komen.

Afwisselend heeft men de rol van eerste deelnemer, tweede deelnemer, observator, groepslid en gespreksleider.

De docent heeft hierbij een permissieve en stimulerende rol naast zijn inbreng als deskundige.

 

Toets

Dagelijkse evaluatie van de vorderingen, gevolgd door een eindevaluatie, zowel mondeling als schriftelijk.

 

Aantal deelnemers

max. 12 per groep

 

Programma:

Dag 1: 9.00-12.30 uur:           Kennismaking en formulering doelstellingen.

                                          Theorie Herkenningsmatrix.

          13.30 Ė17.00 uur:        Cascade gesprek: iedere middagsessie zijn deelnemers bij

                                          toerbeurt groepslid, eerste deelnemer, tweede deelnemer,

     gespreksleider en observator volgens het bovengenoemde cascademodel.      Na iedere sessie vindt een bespreking plaats van de strategie onder      leiding van de docent. Tevens worden de persoonlijke doelstellingen      m.b.t. kennis en ervaringsoverdracht  gespecificeerd waar de betrokkene      de rest van de cursus mee kan oefenen.

 

Dag 2: 9.00 Ė12.30 uur:           Theorie: psychologische weerstanden: oefenen in subgroepen.

          13.30 Ė 17.00 uur:         Cascade gesprek ( zie dag 1).

 

Dag 3: 9.00 Ė 12.30 uur:          Communicatie volgens de schakelbak: oefenen in subgroepen.

            13.30- 17.00 uur:        Cascade gesprek ( zie dag 1).

 

Dag 4: 9.00- 13.30 uur:           Tussenevaluatie. Theorie: het opheffen van miskenningen.

                                           Oefenen in subgroepen.

            13.30- 17.00 uur:        Cascade gesprek ( zie dag 1).

 

Dag 5: 9.00- 12.30 uur:           Theorie: visie en missie. Oefenen in subgroepen.

          13.30- 17.00 uur:          Cascade gesprek ( zie dag 1). Evaluatie, toets.

 

Follow-up

Na deze cursus voert iedere deelnemer een eindgesprek met de docent. De bedoeling hiervan is dat de deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld om knelpunten die hij tegenkomt in de toepassing van zijn nieuwe verworvenheden in zijn werksituatie aan de orde kan stellen en alsnog op kan lossen. Duur: 2 uur individueel of 8 uur als groep.

 

Duur en accreditatie

Het cursusprogramma duurt een week (5 x 2 dagdelen, totaal 40 uur). Uit ervaring blijkt dat een aaneengesloten cursusweek ertoe leidt dat ook buiten de cursustijden veel van het geleerde wordt besproken en geoefend. Accreditatie is aangevraagd.

 

Criteria voor de uitvoering

-    De evaluatie van de cursus door de deelnemers vindt plaats door middel van een standaard

      evaluatieformulier.

-    Controle op het volledig volgen van de opleiding vindt plaats middels presentielijsten.

     

Uitvoering vindt plaats in Frankrijk (Dordogne) met als visie dat:

-    afstand tot duidelijkheid en bezinning kan leiden

-         professionele dilemmaís en het ontwikkelen van een visie op eigen vakgebied een zekere

     distantie behoeven.

 

Data en inschrijving

Zie inschrijfformulier.